Tút đổi Đổi mật khẩu, Mail khôi phục vượt số điện thoại

khách hàng lưu ý : chỉ login 5 mail/ profile/ proxy để tránh disable , tránh change password và recover bằng tool, change tay ok

 

b1: login vào bình thường

b2: vào link này: https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone

ví dụ trên thanh địa chỉ của trình duyệt nó ra thế này

https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone?rapt=AEjHL4MugX-6u14IZ44rCU2MpGlWP3X8U7v5iUwMeyjp7itZKQgD0b_nEXmsRInSZajFR8dRJE7ZEL40uAYvOqeiwjuEUYSy4Q

b3: Lấy đoạn code phía sau gắn vào các link đổi pass và đổi mkp rồi vào các link đó mà đổi thôi

https://myaccount.google.com/signinoptions/password?rapt=

https://myaccount.google.com/signinoptions/password?rapt=AEjHL4MugX-6u14IZ44rCU2MpGlWP3X8U7v5iUwMeyjp7itZKQgD0b_nEXmsRInSZajFR8dRJE7ZEL40uAYvOqeiwjuEUYSy4Q -> paste link này vô trình duyệt

https://myaccount.google.com/recovery/email?rapt=

https://myaccount.google.com/recovery/email?rapt=AEjHL4MugX-6u14IZ44rCU2MpGlWP3X8U7v5iUwMeyjp7itZKQgD0b_nEXmsRInSZajFR8dRJE7ZEL40uAYvOqeiwjuEUYSy4Q

 

*************************************************************

b1: login

b2: goto: https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone

 

you will move to

https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone?rapt=XXXXXXX

example:

https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone?rapt=AEjHL4MugX-6u14IZ44rCU2MpGlWP3X8U7v5iUwMeyjp7itZKQgD0b_nEXmsRInSZajFR8dRJE7ZEL40uAYvOqeiwjuEUYSy4Q

 

b3: copy XXXXXXX to link change password and recover mail

 

Change password:

https://myaccount.google.com/signinoptions/password?rapt=XXXXXXX

https://myaccount.google.com/signinoptions/password?rapt=AEjHL4MugX-6u14IZ44rCU2MpGlWP3X8U7v5iUwMeyjp7itZKQgD0b_nEXmsRInSZajFR8dRJE7ZEL40uAYvOqeiwjuEUYSy4Q -> paste link to web

 

Change recover link:

https://myaccount.google.com/recovery/email?rapt=XXXXXXX

https://myaccount.google.com/recovery/email?rapt=AEjHL4MugX-6u14IZ44rCU2MpGl